Datas request

Cathie Robins-Talbot made this Rhyddid Gwybodaeth request to Welsh Local Government Association
This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).


This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Welsh Local Government Association Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Cathie Robins-Talbot

Dear Welsh Local Government Association,

Please can you send me a list of all the schools within Wales with a Deaf and/or Hearing Impaired unit attached.

Yours faithfully,

Cathie

enquiries, Welsh Local Government Association

Diolch am eich ymholiad. Anfonir eich neges at swyddog perthnasol WLGA i’w
phrosesu. Byddwn ni’n ceisio ymateb i ymholiadau cyffredinol cyn pen pum
diwrnod gwaith lle bo modd, er y gallai fod angen rhagor o amser ar gyfer
ymholiadau cymhleth.

Thank you for your enquiry. Your email will be forwarded to a relevant
WLGA officer for consideration. Where possible, we seek to respond to
general enquiries within 5 working days, though more complex enquiries may
take longer.
**********************************************************************
Efallai bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges yma. Os nad ydych chi'n
ymwneud â hi yn benodol - nac yn gyfrifol am ei rhoi i'r sawl sydd wedi'i
enwi - chewch chi ddim copïo na throsglwyddo'r neges. Yn y cyfryw achos,
dylech chi ddileu'r neges a rhoi gwybod i'r sawl a'i hanfonodd trwy ebost
yn ddiymdroi. Rhowch wybod i'r anfonwr os nad ydych chi neu'ch cyflogwr yn
gadael i neb anfon negeseuon o'r fath ar y we. Dyw Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru ddim yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw farn, casgliad na
gwybodaeth nad yw'n berthnasol i'w gwaith swyddogol yn y neges yma. Sustem
ebost WLGA fydd yn prosesu pob neges at y cyfeiriad yma neu oddi wrtho ac,
o bosibl, bydd rhywun arall ar wahân i'r sawl sydd wedi’i enwi yn ei
harchwilio.

dangos adrannau a ddyfynnir

Silvi Spiegel, Welsh Local Government Association

Thank you for your E-mail,

Unfortunately, we no longer keep this information (in-house) due to duplication / consistency!

Any information relating to 'Schools in Wales' please contact the statistician section @Welsh Government https://gov.wales/statistics-and-researc...

Best wishes,
Silvi Spiegel

Uwch Swyddog Cymorth
Senior Support Officer

 02920 468689
 WLGA | Tŷ Llywodraeth Leol | Rhodfa Drake | Caerdydd | CF10 4LG
www.wlga.cymru ~ www.wlga.wales

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.
We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. Use of either language will not lead to a delay.

dangos adrannau a ddyfynnir