Cyngor cyfreithiol ynghylch delio a chwynion ac ymchwiliadau safonau'r Gymraeg

Gwrthodwyd y cais gan Llywodraeth Cymru.

Annwyl Lywodraeth Cymru,

Ysgrifennaf i ofyn yn garedig am gael gweld copi o'r holl gyngor cyfreithiol bu i Weinidog y Gymraeg cyfeirio ato yn ei llythyr at Gomisiynydd y Gymraeg ar 26ain o Dachwedd 2018, cyfeirnod EM/00749/18.

Yn gywir,

Aled Powell

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Annwyl Mr Powell,

 

Amgaeaf ohebiaeth ynglŷn a’ch cais diweddar am wybodaeth.

 

 

Yn gywir,

 

Alan Jones

Pennaeth Cangen Deddfwriaeth – y Gymraeg  / Head of Welsh Language
Legislation Branch
Uned y Gymraeg / Welsh Language Unit
Is-adran y Gymraeg / Welsh Language Division
Llywodraeth Cymru / Welsh Government

03000 256333

 

[1]alan.jones4@llyw.cymru  / [2]alan.jones4@gov.wales

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:alan.jones4@llyw.cymru
2. mailto:alan.jones4@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Annwyl Mr Powell,

 

Amgaeaf ymateb i’ch cais diweddar am wybodaeth.

 

 

Yn gywir,

 

Alan Jones

Pennaeth Cangen Deddfwriaeth – y Gymraeg  / Head of Welsh Language
Legislation Branch
Uned y Gymraeg / Welsh Language Unit
Is-adran y Gymraeg / Welsh Language Division
Llywodraeth Cymru / Welsh Government

[1]alan.jones4@llyw.cymru  / [2]alan.jones4@gov.wales

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:alan.jones4@llyw.cymru
2. mailto:alan.jones4@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...