CRWG minutes

caebrwyn made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Mr Tillman,

Please provide the following;

Agendas, officer' reports and Minutes/Decision Notes from all meetings of the Constitutional Review Working Group (CRWG) held since the 27th July 2018.

Yours sincerely

Jacqui Thompson

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich ebost. Mae hwn yn derbyn sylw a bydd ymateb pellach yn cael
ei ddarparu cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 - 20
diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad arnom ynghylch y wybodaeth yr
ydych yn gofyn amdano.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (ceisiadau am fynediad i ddata personol)
– un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Thank you for your email. This is receiving attention and a further
response will be provided as soon as possible.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

Freedom of Information Act 2000/Environmental Information Regulations 2004
- 20 working days, unless we need clarification regarding the information
you are seeking.

General Data Protection Regulation (requests for access to personal data)
– one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Information Governance Team
Carmarthenshire County Council

 

Gadawodd caebrwyn anodiad ()

The council have responded by email

Gadawodd Gareth Rees anodiad ()

The WhatDoTheyKnow.com administration team contacted the requester to see if they would be willing to provide the files they received privately for publication on this site. They kindly agreed, so we've uploaded them at: https://files.whatdotheyknow.com/request...