Cost of traffic jams

Llywodraeth Cymru Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Welsh Government,

Please can you provide the following information:

1. How many traffic jams were on Welsh roads in 2021?
2. Of these traffic jams, how many were on 20mph roads?
3. Of these traffic jams, how many were on 30mph roads?
4. How much did traffic jams cost the Welsh economy in 2021?

Yours faithfully,

B Taylor

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Dear B Taylor,

 

Please find attached a response to your recent request for information.

 

Cofion/Regards

 

ETCC FOI Team

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...