Contract Register

Lisa Wilson made this Freedom of Information request to Carmarthenshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Carmarthenshire Council,

Request you to please provide me with the latest Contract Register of Carmarthenshire Council.

I am not able to find the information so that I can download the list in a CSV file . I would like to have a list of the Council's latest contracts register which will include the Council's current contracts. In that list, I need the information, like the contract title, start date, end date, extension month (if any), contract value, supplier name. Request you to please forward a list of a latest Contract Register.

Further to this, could you please guide me from where I will be able to get the latest Contract Registers published in the future.

Yours faithfully,
Lisa Wilson

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich ebost. Mae hwn yn derbyn sylw a bydd ymateb pellach yn cael
ei ddarparu cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 - 20
diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad arnom ynghylch y wybodaeth yr
ydych yn gofyn amdano.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (ceisiadau am fynediad i ddata personol)
– un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Thank you for your email. This is receiving attention and a further
response will be provided as soon as possible.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

Freedom of Information Act 2000/Environmental Information Regulations 2004
- 20 working days, unless we need clarification regarding the information
you are seeking.

General Data Protection Regulation (requests for access to personal data)
– one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Information Governance Team
Carmarthenshire County Council

 

FOIA, Carmarthenshire Council

2 Atodiad

Dear Ms. Wilson

 

I refer to your request for information, which was received on 12^th
April, 2019 and has been dealt with under the Freedom of Information Act
2000.

The specific information you requested was as follows:

 

Request you to please provide me with the latest Contract Register of
Carmarthenshire Council.

 

I am not able to find the information so that I can download the list in a
CSV file . I would like to have a list of the Council's latest contracts
register which will include the Council's current contracts. In that list,
I need the information, like the contract title, start date, end date,
extension month (if any), contract value, supplier name. Request you to
please forward a list of a latest Contract Register.

 

Further to this, could you please guide me from where I will be able to
get the latest Contract Registers published in the future.

 

In response, please find attached the relevant information held by the
Council, unfortunately this information is not currently available on our
website but I would happy to provide you with latest contract registers
when you require them.

 

Yours sincerely

 

 

Julie John

Information Officer

Regeneration & Policy/Adfywio a Pholisi

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]cid:image001.png@01D42E6B.C17E3840

 

 

References

Visible links