Contact Information on Heads of science for all schools in Wales

Llywodraeth Cymru Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Welsh Government,

Please can you send me an excel list (or similar) of all current heads of science in welsh secondary schools, with their name, email address, address, and other contact details.

Yours faithfully,

Iestyn Jones

Llywodraeth Cymru

2 Atodiad

Dear Mr Jones 

 

Please find attached a response in relation to your FOI request submitted
on 23 January 2018.

 

Kind regards

 

Claire

 

Claire Jones
Senior Policy Manager – Science and Technology/ Uwch Rheolwr Polisi –
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Curriculum Assessment and Pedagogy Division/ Is-adran y Cwricwlwm, Asesu
ac Addysgeg

The Education Directorate/Y Gyfarwyddiaeth Addysg

Education & Public Services Group/Y Grwp Addysg a Gwasanaethu Cyhoeddus

Welsh Government/Llywodraeth Cymru

 

03000255895 / 07966926335 
claire.jones@ gov.wales
Llys-Y-Ddraig , Penllergaer Business Park, Swansea,SA4 9NX

 

 

Am y newyddion diweddaraf am addysg yng Nghymru dilynwch ni ar Twitter
[1]@LlC_Addysg,  [2]www.facebook.com/addysgcymru, ewch i
[3]www.dysgu.llyw.cymru a thanysgrifiwch i [4]Dysg.  Gallwch hefyd weld
sut mae’r cwricwlwm newydd yn datblygu drwy ddarllen ein blog
[5]https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru.

For all the latest education news in Wales follow us on Twitter
[6]@WG_Education, [7]www.facebook.com/educationwales, go to
[8]www.learning.gov.walesand sign up to [9]Dysg. You can also see how the
new curriculum is developing by reading our blog
[10]https://curriculumforwales.gov.wales.

 

 

Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

References

Visible links
1. https://twitter.com/LlC_Addysg
2. http://www.facebook.com/addysgcymru
3. http://www.dysgu.llyw.cymru/
4. http://learning.gov.wales/dysg-newslette...
5. https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/
6. https://twitter.com/WG_Education
7. http://www.facebook.com/educationwales
8. http://www.learning.gov.wales/
9. http://learning.gov.wales/dysg-newslette...
10. https://curriculumforwales.gov.wales/