Coalition Agreement Correspondence

Gwrthodwyd y cais gan Llywodraeth Cymru.

Dear Welsh Government,

Can you provide any correspondence between the Welsh Government and Plaid Cymru regarding the coalition agreement? Please redact any personal information where appropriate.

Yours faithfully,

Jonathan Edwards

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Dear Jonathan Edwards

 

Further to your recent request for information, please find attached a
final disclosure letter.

 

Yours sincerely,

 

 

Jamie

Jamie Jenkins

Rheolwr Gwybodaeth/Information Manager

Gwasanaethau Corfforaethol/Corporate Services

 

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol/Permanent Secretary’s Group

Swyddfa’r Prif Weinidog/Office of the First Minister

 

Llywodraeth Cymru/Welsh Government

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...