ASD National Co-ordinators

Bleddyn ap Dafydd made this Rhyddid Gwybodaeth request to Welsh Local Government Association
This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).


This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Welsh Local Government Association,

I write about a request for information on Welsh Local Government Association (WLGA) Autistic Spectrum Disorders National Co-ordinators and their relationship with the Welsh Government.  Therefore, I would be grateful if you could provide me with the following information:

If the post of ASD National Co-ordinator is funded by the WLGA or Welsh Government solely, or if it is a post partially financed by both.

If the post of ASD National Co-ordinator is advertised externally or if recruitment is based within the local authority sector and the Welsh Government civil service.

If there are any restrictions in place to prevent civil servants from applying for this role.

An outline of the duties of the ASD National Co-ordinator and sign off procedure for research or policy work; i.e. whether the Welsh Government approval is needed within the National Co-ordinator's work.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Bleddyn ap Dafydd

enquiries, Welsh Local Government Association

Diolch am eich ymholiad. Anfonir eich neges at swyddog perthnasol WLGA i’w
phrosesu. Byddwn ni’n ceisio ymateb i ymholiadau cyffredinol cyn pen pum
diwrnod gwaith lle bo modd, er y gallai fod angen rhagor o amser ar gyfer
ymholiadau cymhleth.

Thank you for your enquiry. Your email will be forwarded to a relevant
WLGA officer for consideration. Where possible, we seek to respond to
general enquiries within 5 working days, though more complex enquiries may
take longer.
**********************************************************************
Efallai bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges yma. Os nad ydych chi'n
ymwneud â hi yn benodol - nac yn gyfrifol am ei rhoi i'r sawl sydd wedi'i
enwi - chewch chi ddim copïo na throsglwyddo'r neges. Yn y cyfryw achos,
dylech chi ddileu'r neges a rhoi gwybod i'r sawl a'i hanfonodd trwy ebost
yn ddiymdroi. Rhowch wybod i'r anfonwr os nad ydych chi neu'ch cyflogwr yn
gadael i neb anfon negeseuon o'r fath ar y we. Dyw Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru ddim yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw farn, casgliad na
gwybodaeth nad yw'n berthnasol i'w gwaith swyddogol yn y neges yma. Sustem
ebost WLGA fydd yn prosesu pob neges at y cyfeiriad yma neu oddi wrtho ac,
o bosibl, bydd rhywun arall ar wahân i'r sawl sydd wedi’i enwi yn ei
harchwilio.

dangos adrannau a ddyfynnir

Naomi Alleyne, Welsh Local Government Association

Dear Sir

Thank you for your recent email seeking information about the ASD National Coordinators. I have answered your questions with responses as set out below.

Best wishes,

Naomi

Naomi Alleyne
Cyfarwyddwr, Materion Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Director, Social Services and Housing, Welsh Local Government Association

02920 468660 - 07770958639
www.wlga.cymruwww.wlga.wales
@WelshLGA

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.
We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. Use of either language will not lead to a delay.

dangos adrannau a ddyfynnir