Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywseanaffinity100 mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Agency spend within SEN

seanaffinity100 made this Rhyddid Gwybodaeth request to Llywodraeth Cymru

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

We're waiting for seanaffinity100 to read a recent response and update the status.

Dear Welsh Government,

Please could you provide agency support spend information for SEN (& PRU / EBD) schools in North Wales and surrounding areas, for money spent on agency supply teachers & teaching assistants.

Ideally broken down by LEA and any other additional criteria included (type of staff etc.)

Academic year "2015/2016" & "2016/2017" and the current "2017 to present" if possible

Thanks in advance

Yours faithfully,

Sean

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Dear Sean,

 

Please find attached response to your recent Freedom of Information
request

 

Kind regards

 

 

 

Brendan Murtagh

Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)Additional Learning Needs
(ALN)Transformation

Is-adran Cymorth i Ddysgwyr / Support for Learners Division
Y Gyfarwyddiaeth Addysg / The Education Directorate

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

E-bost / E-mail:  [1]Brendan.Murtagh@gov.wales   

P save a tree... please don't print this e-mail unless you really need
to
Arbedwch goeden – peidiwch â phrintio’r ebost hwn oni bai bod gwir raid.

 

Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

References

Visible links
1. mailto:Brendan.Murtagh@gov.wales

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywseanaffinity100 mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.