Advertising Costs

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Welsh Government,

Can you provide the following information:

1. How much money the Welsh Government spent on advertising use of public transport during 2021/22?
2. How much money the Welsh Government has spent on advertising use of public transport since 2018?
3. How much money the Welsh Government spent on advertising active travel during 2021/22?
4. How much money the Welsh Government has spent on advertising active travel since 2018?

Yours faithfully,

Florence Wood

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Gweler gohebiaeth ynghylch eich cais am wybodaeth.  Cyfeiriwch unrhyw
atebion at: [1]FOI.ETCC@gov.wales

 

Please find attached correspondence regarding your request for
information.  Please direct any replies to [2]FOI.ETCC@gov.wales

 

 

Diolch / Thank you,

 

Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit

Adran yr Economi a Thrafnidiaeth / Department for Economy and Transport

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:FOI.ETCC@gov.wales
2. mailto:FOI.ETCC@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...