A494 Speed regulation/pollution prevention

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear North and Mid Wales Trunk Road Agent,
The stretch of A494 between Deeside Park Junction and the A55 Junction at Ewloe has had speed reduction measures put in place to improve pollution levels.
Please tell me the results of air quality monitoring , and emissions measuring in the twelve months prior to the implementation of speed limit reduction, and the latest results from tests undertaken since the change of speed limit

Yours faithfully,

Andrew MacLean

FOI, North and Mid Wales Trunk Road Agent

1 Atodiad

Thank you contacting the North & Mid Wales Trunk Road Agent. Please be
advised that your enquiry under the Freedom of Information Act has been
passed to the Welsh Government who are the relevant Highway Authority. The
Welsh Government shall respond directly to your enquiry in due course.

 

Kind Regards

 

--------------------------

 

Diolch am gysylltu ag Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.
Hoffwn eich hysbysu fod eich cais Rhyddid Gwybodaeth wedi cael ei gyfeirio
at Lywodraeth Cymru sef yr Awdurdod Ffordd berthnasol. Bydd Llywodraeth
Cymru yn ymateb yn uniongyrchol i’ch cais maes o law.

 

Yn gywir

 

 

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ~ North & Mid Wales Trunk
Road Agent

Uned 5, Llys Britannia, Parc Menai, Bangor, LL57 4BN.

( 01286 685 180

* [1][email address] / [2][email address]

 

Yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru

Working on behalf of the Welsh Government

[3]4EBB639A

Bydd y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal o dan bob amgylchiadau /
Both languages will be treated equally in all circumstances

 

--------------------------------------------------------

 

dangos adrannau a ddyfynnir

North and Mid Wales Trunk Road Agent

1 Atodiad

Gweler gohebiaeth ynghylch eich cais am wybodaeth.  Cyfeiriwch unrhyw
atebion at: [1]RhyddidGwyb.EconomiaThrafnidiaeth@llyw.cymru

 

Please find attached correspondence regarding your request for
information.  Please direct any replies to
[2]FOI.EconomyandTransport@gov.wales

 

Cofion/Regards,

 

Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit

Adran yr Economi a Thrafnidiaeth / Department for Economy and Transport

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:RhyddidGwyb.EconomiaThrafnidiaeth@llyw.cymru
2. mailto:FOI.EconomyandTransport@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...