2011/S 30-050014

William J Thomas made this Rhyddid Gwybodaeth request to Blackpool Borough Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Yn disgwyl am adolygiad mewnol gan Blackpool Borough Council o'u triniaeth o'r cais hwn.

William J Thomas

Dear Blackpool Borough Council,

I want facts about a tender advertised on Blackpool Borough site

UK-Blackpool: IT services: consulting, software development, Internet and support 2011/S 30-050014
My questions

My questions

Has a company been set up by some of your people to bid for the tender under the name pentagull Ltd , or pentagull whatever?
Is the named director working for the Blackpool Borough Council in the department where this tender started?
Who will choose the tender supplier, or who is in the proceedings to do it?
Mangement buy out is written in the tender. Has this happened yet I mean before the successful tender is chosen ?

Yr wyf am ffeithiau am tendr hysbysir ar y safle Bwrdeistref Blackpool

DU-Blackpool: gwasanaethau TG: ymgynghori,, datblygu meddalwedd Rhyngrwyd a chefnogi 2011 / S 30-050014
Fy cwestiynau

Fy cwestiynau

Cwmni wedi ei sefydlu gan rhai o'ch pobl i wneud cais am y tendr o dan yr enw pentagull Cyf, neu beth bynnag pentagull?
A yw'r cyfarwyddwr a enwir sy'n gweithio i'r Cyngor Bwrdeistref Blackpool yn yr adran lle dechreuodd y tendr hwn?
Pwy fydd yn dewis y cyflenwr tendr, neu sydd yn yr achos i wneud hynny?
Mangement prynu allan ei ysgrifennu yn y tendr. A yw hyn wedi digwydd eto, yr wyf yn ei olygu cyn y tendr llwyddiannus yn cael ei ddewis?

Yours faithfully,

William J Thomas

Customer First, Blackpool Borough Council

Dear Mr Thomas

Thank you for your email dated 26 March 2011

So that we can deal with your enquiry, your email has been sent to: -

Department: Freedom Of Information

This Department will now deal with your enquiry.

If you have any further queries, please contact Customer First by:-

Email [Blackpool Borough Council request email]
Telephone 01253 477477
Facsimile 01253 478808
Web site www.blackpool.gov.uk

Or visit the Customer First Centre on Corporation Street Blackpool FY1
1NA.

We are open:-
Monday to Friday 8am to 5:30pm for Face to Face enquiries
Monday to Friday 8am to 6pm for telephone enquiries on 01253 477477.
Saturdays 9am to 2pm for Face to Face and Telephone enquiries

Please note our busiest times are Mondays and Fridays and over lunchtime
(12pm to 2pm).

dangos adrannau a ddyfynnir

Mike Kirkman, Blackpool Borough Council

Dear Mr Thomas

FREEDOM OF INFORMATION ACT 2000 - INFORMATION REQUEST

I am writing to confirm that we have now completed our search for the
information you requested via email on 26th March 2011.

You asked the following questions and we have supplied information in
the forma of answers to these.

Q1. Has a company been set up by some of your people to bid for the
tender under the name pentagull Ltd, or pentagull whatever?

A. YES

Q2. Is the named director working for the Blackpool Borough Council in
the department where this tender started?

A The Director of Pentagull is working for the council. The Tender
relates to ICT services currently provided by the same department

Q3. Who will choose the tender supplier, or who is in the proceedings
to do it?

A The tender evaluation team will comprise a number of officers
including representation from the Resources Directorate, Procurement,
Children's Adults and Families Directorate.

Q4. Mangement buy out is written in the tender. Has this happened yet I
mean before the successful tender is chosen?

A No, this can only take place following completion of the
tendering process and only after a successful tender is chosen.

If you have a complaint about the handling of your request you may ask
for an internal review and you should submit this in writing to: Council
Complaint, Blackpool Council, PO Box 50, Town Hall, Blackpool, FY1 1NA.

If you are not happy with the outcome of the review, you have the right
to apply directly to the Information Commissioner for a decision. You
can contact the Information Commissioner at: Information Commissioner's
Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF,
(www.informationcommissioner.gov.uk).

If you have any queries about this letter you can contact me, or write
to: FOI, Town Hall, Blackpool, FY1 1NA, or email us at
[Blackpool Borough Council request email]. Please remember to quote your
reference number when you contact us.

Yours sincerely

Mike Kirkman
Head of Procurement
Resources Directorate

dangos adrannau a ddyfynnir

William J Thomas

Dear Mike Kirkman,

Thank-you for the information you have supplied clearly relating to the '2011/S 30-050014'. I am concerned that this may be in contravention of the public interest as defined in the Audit Commissions rules, so I will be forwarding the details from you and all of my other evidence to their offices. I need to state that I am a relative of a Blackpool Council staff member who heard it widely discussed rumor in her department. I am also involved with a potential bidder and who was informed that this tender was unlikely to be won by external bids. You may understand my problem here.

Yours sincerely,

William J Thomas

Annwyl Kirkman Mike,

Diolch am y wybodaeth fel a gyflenwir yn ymwneud â'r '2011 / S 30-050014 '. Yr wyf yn pryderu y gallai hyn fod yn groes budd y cyhoedd, fel a ddiffinnir yn y Comisiwn Archwilio rheolau, felly byddaf yn anfon fy holl dystiolaeth ar gyfer eu diddordeb. Yr wyf yn berthynas i staff Blackpool aelod o'r Cyngor sydd yn clywed am y peth fel si. Yr wyf yn ymwneud hefyd â photensial cynigydd a oedd yn gwybod bod y tendr hwn yn annhebygol o gael ei hennill gan bidiau allanol. Efallai y byddwch yn deall fy broblem yma.

Yr eiddoch yn gywir,

Thomas William J

William J Thomas

Dear Mike Kirkman,

I would like to be informed of the placement of the tender and the winning bidder of 2011/S 30-050014 at your earliest date. Is this something I am required to ascertain via the FOI address, or can this fact be divulged openly?

Hoffwn gael gwybod am y lleoliad y tendr a'r ymgeisydd buddugol o 2011 / S 30-050014 yn eich dyddiad cynharaf. Yw hyn yn rhywbeth yr wyf yn ofynnol er mwyn canfod drwy'r cyfeiriad Rhyddid Gwybodaeth, neu gall hyn gael ei datgelu ffaith yn agored?

Yours sincerely,

William J Thomas

Mike Kirkman, Blackpool Borough Council

Dear Mr Thomas

I refer to your email requesting information on the successful tenderer
in respect of 2011/S 30-050014

Once the Council has awarded a contract for this service (we have yet to
do so - the procurement has not yet been completed), it will publish an
'OJEU Award Notice'. This is a public notice therefore the information
you require will, at that time, be public and will therefore be
available to you.

Mike Kirkman
Head of Procurement

dangos adrannau a ddyfynnir

William J Thomas

Dear Blackpool Borough Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Blackpool Borough Council's handling of my FOI request '2011/S 30-050014'.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address:
http://www.whatdotheyknow.com/request/20...

Yours faithfully,

William J Thomas

Customer First, Blackpool Borough Council

Dear Mr Thomas,

Thank you for your enquiry.

I have passed it onto our Freedom of Information senior officer who will
contact you directly.

Regards, Sue
Customer First

dangos adrannau a ddyfynnir

Gadawodd William J Thomas anodiad ()

I have still had no decent reply to this enquiry. I will be making a journey up to Blackpool next week from July 19th onwards. I will ask for the named persons in my enquiries and expect an answer.

Rwyf wedi dal yn cael unrhyw ateb boddhaol i'r ymchwiliad hwn. Byddaf yn gwneud taith yr wythnos hyd at Blackpool nesaf o fis Gorffennaf ymlaen 19eg ganrif. Byddaf yn gofyn am y personau a enwir yn fy ymholiadau ac yn disgwyl ateb.

Dear Customer First,

I have still had no decence reply to this enquiry. I will be making a journey up to Blackpool next week from July 19th onwards. I will ask for the named persons in my enquiries and expect an answer.

Rwyf wedi dal yn cael unrhyw ateb boddhaol i'r ymchwiliad hwn. Byddaf yn gwneud taith yr wythnos hyd at Blackpool nesaf o fis Gorffennaf ymlaen 19eg ganrif. Byddaf yn gofyn am y personau a enwir yn fy ymholiadau ac yn disgwyl ateb.

Yours sincerely,

William J Thomas

Customer First, Blackpool Borough Council

Dear Mr Thomas,

Thank you for your email.

I have forwarded your email to the Freedom of Information Officer and
requested that they reply to you directly.

Regards,

James
Customer First

dangos adrannau a ddyfynnir

Gadawodd Neil Robinson anodiad ()

Tender award notice out.
Surprise, surprise. 1 tender submitted and contract awarded to Pentagull!

Gadawodd William J Thomas anodiad ()

Wel, heb roi gormod dirwy pwynt i'r mater hwn cyfan, mae'n edrych fel pe bai y gall neb yn Blackpool Cyngor yn trafferthu i esbonio eu hunain. Byddaf yn clywed yn awr fod y bobl hyn yn cael eu talu Pentagull diswyddo? Byddaf yn cysylltu â'r wasg leol. Yr wyf yn ffieiddio yn drylwyr yn y ffordd y swyddfeydd cyhoeddus yn gweithio y dyddiau hyn. Mae'n ymddangos eu bod yn gallu gwneud yr hyn y maent yn.
Fy mhryder mwyaf yw bod y cyngor mewn gwirionedd yn rhoi i ffwrdd assetts i linell y pocedi o rai eraill. Mae'r rhain yn assetts y mae'n berchen arnynt sy'n cael eu gwerthu yn ôl i'r cyngor.
Gan fy mod yn ceisio i dendro ar gyfer y gweithgaredd hwn nid oedd unrhyw bwynt ar ôl i ni glywed bod cais meddalwedd pwrpasol yn hadu yn y sefydliad. A oes unrhyw un unrhyw wybodaeth ar yr agenda TGCh cyfan?

Well, without putting too fine a point to this whole issue, it looks as if nobody can be bothered to Blackpool Council to explain themselves. I hear now that these people are paid Pentagull dismissal?. I am thoroughly disgusted in the way that public offices are working these days. It appears that they are able to do what they are.
My biggest concern is that the advice actually given away assetts to line the pockets of others. These assetts it owns that are sold back to the council.
As I sought to tender for this activity was not any point after we hear that bespoke software application is seeded in the organization. Has anyone any intelligence on the entire ICT agenda?

Gadawodd John Rudkin anodiad ()

Mr Thomas,

I have evidence that there were 12 bidders in fact, and it was open knowledge that a good friend of the MD of Pentagull was involved in the decision, so the fact that someone mentions just one bidder seems incorrect.

Contact me at johnar@me.com if you want any more information or evidence.