Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Single Status Grading'.

PEN2C  
CYNGOR GWYNEDD 
 
SWYDD DISGRIFIAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEITL Y SWYDD 
Swyddog Datblygu Polisi - Gwasanaethau 
GRADDFA 
S4  pwyntiau 
 
Cymdeithasol 
31-34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRAN 
Gwasanaethau 
GWASANAETH 
Busnes 
UNED 
Gofal Cwsmer 
 
Cymdeithasol 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLEOLIAD 
Pencadlys 
RHIF SWYDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATEBOL I 
Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
 
 
 
 
 
RHIF SWYDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PWRPAS Y SWYDD 
1.  Cyfrifol am arwain ar faes polisi Gwasanaethau Cymdeithasol 
2.  Cefnogi’r Tîm Rheoli, Rheolwyr Gwasanaeth a Rheolwyr Strategol 
Polisi'r Cyngor i ddatblygu a mabwysiadau strategaethau, polisïau, 
canllawiau, protocolau a gweithdrefnau addas ar gyfer gwireddu 
cyfrifoldebau’r gwasanaeth, yn gynnwys cyfrifoldebau statudol.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CYFRIFOLDEB AM ADNODDAU (e.e. staff, cyllid, offer) 
 
 
 
Dim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolygwyd 04/04 

PEN2C  
 
 
 
 
 

 
PRIF DDYLETSWYDDAU A THASGAU ALLWEDDOL 
 
 
 
1.  Arwain ar gynnal awdit llawn o anghenion polisi y Gwasanaeth, ei adolygu yn rheolaidd a’i 
  
ddiweddaru yn flynyddol wedi hynny.   
2.  Cyfrifol am ddehongli a dadansoddi anghenion polisi'r Gwasanaeth gan ddatblygu polisïau etc… 
newydd a diweddaru rhai presennol yng nghyd destun strategol y Cyngor.   
3.  Darparu Cyngor arbenigol i Reolwyr ar y maes polisi a cydweithio yn agos a Rheolwyr i ddatblygu a 
chytuno ar gynnwys polisiau a phrotocolau.   
4.  Cefnogi’r broses Cynllunio Busnes yn barhaus drwy fwydo gwybodaeth am unrhyw ddatblygiadau 
yn y maes all effeithio’r Gwasanaeth e.e. deddfwriaeth 
5.  Sicrhau cydlyniad rhwng bolisiau etc… ar draws y Gwasanaeth, y Cyngor ac gyda Partneriaid.   
6.  Sefydlu trefn i sicrhau fod y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â pholisïau, cyfarwyddyd, strategaethau, 
deddfwriaeth ac ymarfer da cenedlaethol ar gael.  Yn sgil hyn, trosi anghenion y Gwasanaeth i 
mewn i bolisïau, dogfennau gweithredol, canllawiau a phrotocolau lleol.   
7.  Sicrhau fod polisïau a dogfennaeth y Gwasanaeth yn gyfoes ac yn adlewyrchu cyfrifoldebau 
statudol a deddfwriaethol. 
8.  Sicrhau ansawdd a chysondeb polisïau o fewn y Gwasanaethau 
9.  Sefydlu mesuriadau a threfniadau i gefnogi monitro effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd polisiau, 
strategaethau etc… y Gwasanaeth.    
10.  Cydweithio gyda chyfranddalwyr eraill i ddatblygu polisïau ar y cyd er mwyn sicrhau darpariaeth 
gwasanaeth effeithiol.   
11.  Cynnal ymchwil i feysydd penodol er mwyn sicrhau fod polisïau'r Gwasanaeth yn seiliedig ar 
dystiolaeth.   
12.  Gweithio gyda Rheolwr Polisi Strategol i adnabod ymarfer da rhanbarthol a chenedlaethol gan 
ddefnyddio’r wybodaeth i ddylanwadu polisïau a gweithdrefnau’r Gwasanaeth. 
13.  Cyfathrebu polisïau a gweithdrefnau'r Gwasanaeth i gyfranddalwyr mewnol ac allanol drwy 
ddefnyddio cyfres o wahanol ddulliau.   
14.  Ymgynghori ar ddatblygiad polisi fel bod defnyddwyr a chyfranddalwyr eraill yn cael mewnbwn i 
ddatblygiadau polisïau a gweithdrefnau'r gwasanaeth, drwy gydweithio gyda’r Swyddogion Gofal 
Cwsmer. 
15.  Cydweithio gyda’r Uned Datblygu Gweithlu i adnabod anghenion hyfforddi sydd yn deillio o bolisïau 
newydd.   
16.  Paratoi adroddiadau briffio i dimau rheoli ac Aelodau yn dilyn datblygiadau mewn deddfwriaeth neu 
bolisïau cenedlaethol.   
17.  Cyfrifol am gofrestr ganolog o holl ddogfennaeth perthnasol y Gwasanaethau, yn cynnwys polisïau, 
strategaethau, canllawiau, protocolau, gweithdrefnau.   
18.  Arwain ar ymatebion y Gwasanaeth i ymgynghoriadau cenedlaethol yn ymwneud ar maes Gofal.   
19.  Cynrychioli’r Gwasanaeth ar grwpiau lleol, cenedlaethol a rhanbarthol. 
20.  Sefydlu, Cydlynu a chyfrannu at grwpiau tasg penodol fel bo angen.   
21.  Comisiynu unrhyw waith pellach i gefnogi datblygiadau polisi y Gwasanaeth e.e. ymchwil ar faes 
penodol.      
22.  Sicrhau bod polisiau a phrotocolau’r Gwasanaeth yn cael eu datblygu a’u gwerthuso o fewn cyd-
destun o chyd weithio corfforaethol a phartneriaethol. Bydd hyn yn golygu gweithio’n uniongyrchol a 
phartneriaethau eraill (partneriaid statudol, o fewn y Cyngor ac yng nghyd destun gwaith rhanbarthol 
/ isrhanbarthol). 
23.  Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad  
24.  Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir 
yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.  
25.  Gweithredu o fewn polisi a gweithdrefnau’r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.  
26. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill cyfatebol a rhesymol, sy’n cyd-fynd a lefel cyflog a lefel 
cyfrifoldeb y swydd. 
 
 
 
 
 
 
 
AMGYLCHIADAU ARBENNIG (e.e. angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gwaith 
 
 
arbennig, a.y.y.b.) 
 
Bydd angen i weithio oriau anghymdeithasol yn achlysurol.   
 
 
 
 
 
 
 
Adolygwyd 04/04 

PEN2C  
I'w lenwi gan ddeilydd y swydd 
 
 
 
 
 
 
 
LLOFNOD DEILYDD Y 
 
DYDDIAD   
 
SWYDD 
 
 
 
 
 
 
 
LLOFNOD PENNAETH 
 
DYDDIAD   
 
GWASANAETH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolygwyd 04/04